Veikla

Siekdama savo tikslų Lietuvos fiziologų draugija vykdo šią veiklą:

  • Organizuoja vieną kartą metuose Draugijos visuotinius susirinkimus, konferencijas.
  • Informuoja narius ir teikia jiems pagalbą dalyvaujant fiziologinio profilio tarptautinių organizacijų darbe, konferencijose ir kituose moksliniuose renginiuose.
  • Palaiko ryšius su Lietuvos valstybinėmis įstaigomis ir kitomis asociacijomis bei atskirais mokslininkais.
  • Atstovauja Draugijos narius tarptautinėse fiziologų organizacijose.
  • Prisideda prie fiziologijos mokymo programų, vadovėlių ir mokymo priemonių rengimo, teikia metodinę ir praktinę paramą fiziologijos dėstytojams bei mokytojams.
  • Organizuoja mokslines išvykas ir rengia paskaitas.
  • Sudaro Draugijos nuolatinius ir laikinus padalinius darbui organizuoti.
  • Kaupia Lietuvos fiziologijos istorinę medžiagą ir Draugijos archyvą.