Struktūra

Lietuvos fiziologų draugijos valdymo organai:

 • Valdyba.
 • Vienasmenis valdymo organas – PIRMININKAS, kuris tampa ir valdybos pirmininku.
 • Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas.

 Draugijos visuotinis narių susirinkimas:

 • Priima ir keičia Draugijos įstatus.
 • Numato svarbiausius draugijos uždavinius.
 • Renka Draugijos valdybą, jos pirmininką ir revizorių.
 • Atšaukia valdybos pirmininką bei kitus valdybos narius, kontroliuoja valdybos ir revizoriaus veiklą.
 • Tvirtina metines valdybos ir revizoriaus ataskaitas.
 • Nustato stojamųjų įnašų dydį ir metinio nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką (stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru dokumentu).
 • Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
 • Priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), taip pat turto sunaudojimo klausimų.
 • Tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę.
 • Priima sprendimą dėl Draugijos stojimo į tarptautines organizacijas.

Draugijos narių visuotinis susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinis susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 Draugijos narių. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo atšaukimą turi būti išsiųstas kiekvienam Draugijos nariui ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos.

Susirinkimas yra teisėtas jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Draugijos narių. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus nutarimus dėl Draugijos įstatų keitimo ir Draugijos pertvarkymo ar pabaigos, kuriems priimti reikia ne mažesnės kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų daugumos. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo (daugiau kaip 1/2 Draugijos narių), valdybos sprendimu, per  15 d. Nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo, įstatų 22 p. nustatyta tvarka šaukiamas pakartotinis visuotinis Draugijos narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Draugijos narių.

Susirinkimui pirmininkauja valdybos pirmininkas ar jo įgaliotas valdybos narys. Draugijos veiklą tarp visuotinių susirinkimų organizuoja valdyba. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos nariai yra: valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius, iždininkas ir nariai. Valdybos pirmininkas gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms (po 5 metus) iš eilės. Valdyba ir revizorius renkami 5 metams visuotiniame Draugijos narių susirinkime.