Narystė

Draugijos nariais gali būti: Draugijos nariais gali tapti fiziologijos ir kitų specialybių darbuotojai, kurie raštu informuoja Draugijos valdybą apie savo norą tapti Draugijos nariu, praneša savo kontaktinius duomenis ir sumoka Draugijos stojamąjį mokestį. Narių sąrašą tvarko Draugijos sekretorius.

Draugijos narių pareigos:

 • Laikytis Draugijos įstatų.
 • Vykdyti Draugijos valdymo organų priimtus nutarimus.
 • Padėti įgyvendinti Draugijos tikslus.
 • Dalyvauti Draugijos veikloje.
 • Laiku mokėti nario mokestį.
 • Laikytis mokslininko etikos normų reikalavimų.
 • Populiarinti Draugiją.

Draugijos narių teisės:

 • Dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame susirinkime.
 • Inicijuoti bei organizuoti Draugijos renginius.
 • Dalyvauti Draugijos renginiuose.
 • Rinkti ir būti išrinktais į Draugijos valdymo ir revizijos organus.
 • Gauti informaciją apie vietinius ir tarptautinius renginius, kuriuose dalyvauja Draugija ir juose dalyvauti.
 • Susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie Draugijos veiklą.
 • Spausdinti atitinkamo lygio ir profilio mokslinius straipsnius Draugijos leidiniuose.
 • Naudotis Draugijos archyvu.
 • Bet kada išstoti iš Draugijos.

Narystės sustabdymas:

 • Narystė Draugijose automatiškai sustabdoma nesumokėjus nario mokesčio už paskutinius du metus. Narystė gali būti atnaujinta sumokėjus metinį nario mokestį.
 • Sustabdytos narystės metu, nutraukus narystę Draugijoje, narystės pabaiga laikoma paskutinio narystės sustabdymo pradžia.

Narystės pasibaigimas:

 • Narystė gali baigtis paties nario pageidavimu, pranešus apie tai Draugijos valdybai raštu prieš vieną mėnesį.
 • Narystė Draugijoje gali baigtis valdybos nutarimu pašalinus Draugijos narį iš Draugijos:
  • Už Draugijos nario vardo pažeminimą arba kai paaiškėja, kad narys neatitinka reikalavimų, keliamų Draugijos nariui.
  • Kai narys nesumoka metinio nario mokesčio.
  • Kai narys netenka veiksnumo arba miršta.